Δήμος Δράμας | Γεωπύλη του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Πολιτικής και επαφής με Πολίτες» | GIS Cloud

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της Γεωπύλης του Δήμου Δράμας, με τη χρήση των εφαρμογών της πλατφόρμας GIS Cloud, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Πολιτικής και επαφής με Πολίτες» ως δράση του ΣΒΑΑ (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) του Δήμου Δράμας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)/ΕΣΠΑ 2014-2020.


Το Έργο

Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα για την αποτύπωση (χωρικά) κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής με στόχο την υποβοήθηση της λήψης απόφασης για τη χάραξη της ενδεδειγμένης, ανά περιοχή, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος όλων των δημοτών – κατοίκων της περιοχής. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποτύπωση της κοινωνικής δυναμικής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή του Δήμου Δράμας, με έμφαση σε παραμέτρους όπως η φτώχεια, η ανεργία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ο προσδιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να επιδιωχθούν συγκεκριμένες λύσεις και να προωθηθούν στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και δράσεις στην περιοχή.


Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία Euroaction A.E. Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας που σε συνεργασία με την εταιρεία μας εκπόνησαν το παραδοτέο του έργου «Διαδικτυακή Γεωπύλη».

 
 
Διαδικτυακή Γεωπύλη

Για την υλοποίηση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα εφαρμογών GIS «υπολογιστικής νέφους» της εταιρείας GIS Cloud και περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές, οι οποίες προσφέρονται με τη μορφή «λογισμικό ως υπηρεσία»(Software as a Service - SaaS) χωρίς τη διαμεσολάβηση άλλου ενδιάμεσου λογισμικού, όπως «desktop GIS» λογισμικά αλλά και υλισμικών (hardware)/διακομιστών (servers).

  • Εφαρμογή Map Editor.
  • Αποτελεί τον «πυρήνα» του συστήματος και παρέχει τις λειτουργίες δημιουργίας, αποθήκευσης, επεξεργασίας, διαμοίρασης και διαχείρισης γεω-χωρικών δεδομένων και χαρτών.
  • Εφαρμογή Map Viewer.
  • Παρέχει τη δυνατότητα θέασης των γεω-χωρικών δεδομένων και των χαρτών που έχουν δημιουργηθεί στην εφαρμογή Map Editor με δικαιώματα πρόσβασης μόνο θέασης (view only) σε συγκεκριμένο χρήστη/χρήστες.
  • Εφαρμογή Mobile Data Collection.
  • Παρέχει τη δυνατότητα συλλογής, επισκόπησης, και επεξεργασίας δεδομένων πεδίου, θέσης και περιγραφικών πληροφοριών, με τη χρήση φορητών συσκευών (Smartphone, tablet | Android & iOS) μέσα από προσαρμοσμένες φόρμες (custom forms) καταγραφής.
  • Εφαρμογή Map Portal.
  • Αποτελεί την εφαρμογή ανάπτυξης της Γεω-Πύλης και η οποία συγχρονίζεται και ενημερώνεται αυτόματα (χωρίς διαδικασίες μεταφόρτωσης «download & Upload») με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά διάστημα στους δημοσιευμένους χάρτες και τα αντίστοιχα γεω-χωρικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται καμία ενέργεια «διακοπής» της πρόσβασης στη Γεωπύλη από τους χρήστες.
 
 
Ροή Εργασιών

Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές της πλατφόρμας GIS Cloud και συγκεκριμένα η εφαρμογές «Map Editor» και «Map Portal». Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής εργασιών που ακολουθήθηκε.

 
 
Αποτελέσματα

Η δομή της Γεωπύλης είναι «απλοποιημένη» έτσι ώστε να είναι «εύχρηστη» ακόμη και από χρήστες με βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε «ενέργεια» από τους χρήστες δεν μπορεί να επηρεάσει τη δομή της ή να προκαλέσει κάποια «καταστροφή» του γραφικού περιβάλλοντος της (GUI). Στη συνέχεια παρουσιάζεται εν συντομία η Γεωπύλη και το γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI). Σημειώνεται ότι η παραμετροποίηση του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη (GUI) της Γεωπύλης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου “App Builder”.

Το Γραφικό Περιβάλλον της Γεωπύλης αποτελείται από μία κεντρική εργαλειογραμμή (toolbar) στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι λειτουργίες της έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο εύχρηστή καθώς και από την εργαλειογραμμή (toolbar) του χάρτη για τη διαχείριση των γεω-χωρικών δεδομένων.


Οι χάρτες οργανώθηκαν σε Θεματικές Ενότητες (α. Οικονομικά & Κοινωνικά χαρακτηριστικά, β. Δομικά Χαρακτηριστικά, γ. Εργασία & Εκπαίδευση, δ. Θέματα Γειτονιάς, ε. Περιβάλλον /Ανακύκλωση) και ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσει τους χάρτες στο ίδιο γραφικό περιβάλλον (Αλλαγή Χάρτη) μέσα από την αναπτυσσομένη λίστα.


Ο χρήστης μπορεί να αντλήσει τα δεδομένα από κάθε χάρτη με ένα «κλικ» πάνω στο εκάστοτε θεματικό επίπεδο ή να προσπελάσει τα περιγραφικά δεδομένα του επιπέδου σε μορφή πίνακα (Data Grid | Attribute Table)

Map Portal-feature info

Επιπρόσθετα, μία πολύ χρήσιμη λειτουργία για την αναζήτηση δεδομένων είναι η λειτουργία «φιλτραρίσματος» με την οποία ο χρήστης μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον μπορεί να «περιορίσει» τα δεδομένα βάσει εύρος τιμών ή κατηγοριών.


Data Filter

Κάντε κλικ εδώ για πρόσβαση στη Γεωπύλη καθώς για περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου

 
 
Συνοψίζοντας

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη των «κοινωνικών χαρακτηριστικών» της περιοχής με αποτέλεσμα την απόδοση μίας ολοκληρωμένης «εικόνας» απόλυτα τεκμηριωμένης. Έτσι, οι αποφάσεις και οι κοινωνικές πολιτικές και δράσεις του Δήμου θα είναι απόλυτα στοχευμένες σε ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες αλλά και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των δημοτών. Επιπρόσθετα, η δημοσιοποίηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από την Διαδικτυακή Γεωπύλη συνεισφέρει στην «προβολή» και την «επικοινωνία» των «κοινωνικών χαρακτηριστικών» του Δήμου στους δημότες και με αυτόν τον τρόπο η άσκηση πολιτικής και δράσεων του Δήμου θα είναι τεκμηριωμένη και «συμμετοχική» μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Η δημιουργία και η διαχείριση δεδομένων που περιλαμβάνουν και τη «χωρική συνιστώσα» περνάει μέσα τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα που σήμερα παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο (cloud computing) ως εφαρμογές (Software as a Service – SaaS) με συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών συστημάτων, όπως η άμεση πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή (Η/Υ, smartphone, tablet), εύχρηστο και απλοποιημένο περιβάλλον εργασίας, χαμηλό κόστος χρήσης, χωρίς κόστος συντήρησης, καθώς και καμία επένδυση σε άλλα λογισμικά ή υλισμικά όπως servers...

Η υλοποίηση της δράσης αυτής συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μίας σημαντικής υποδομής λήψης αποφάσεων για το Δήμο, μέσα από ένα σύγχρονο, απλοποιημένο και εύχρηστο περιβάλλον εφαρμογών - GIS Cloud.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας, τόσο για την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων όσο και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσα από τη λήψη «τεκμηριωμένων» αποφάσεων.

 
 

Χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε το δικό σας έργο ή περισσότερες πληροφορίες ?

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Ακολουθήστε Μας