Δήμος Δράμας

January 27, 2024

Δήμος Δράμας | Γεωπύλη του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Πολιτικής και επαφής με Πολίτες» | GIS Cloud

Ολοκλήρωση της Γεωπύλης του Δήμου Δράμας, με τη χρήση των εφαρμογών της πλατφόρμας GIS Cloud, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Πολιτικής και επαφής με Πολίτες» ως δράση του ΣΒΑΑ (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) του Δήμου Δράμας...