Δήμος

January 27, 2024

Δήμος Δράμας | Γεωπύλη του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Πολιτικής και επαφής με Πολίτες» | GIS Cloud

Ολοκλήρωση της Γεωπύλης του Δήμου Δράμας, με τη χρήση των εφαρμογών της πλατφόρμας GIS Cloud, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης και διαχείρισης κοινωνικής και περιβαλλοντικής πληροφορίας (GIS) για την αναβάθμιση της Δημόσιας Πολιτικής και επαφής με Πολίτες» ως δράση του ΣΒΑΑ (Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) του Δήμου Δράμας...
February 7, 2023

Διαχείριση Έργων και Μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | GIS Cloud

Η διαχείριση των δεδομένων μέσα σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών γενικότερα...
October 18, 2022

Νέο Χαρακτηριστικό! Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση | 3D Visualization | GIS Cloud

Νέο Χαρακτηριστικό! Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση | 3D. H GIS Cloud βελτιώνοντας συνεχώς την πλατφόρμα εφαρμογών και τις υπηρεσίες της, εισαγάγει νέο χαρακτηριστικό...
April 5, 2022

Νέο Χαρακτηριστικό! MultiLabels (Πολλαπλές Ετικέτες) | GIS Cloud

Νέο Χαρακτηριστικό! MultiLabels (Πολλαπλές Ετικέτες). Στόχος της GIS Cloud είναι η συνεχής βελτίωση των εφαρμογών της. Πάνω σε αυτή τη βάση εισάγει νέο χαρακτηριστικό για την οπτικοποίηση των δεδομένων..